Organisationsudvikling og transformation

Alle erfaringer viser, at cirka 2/3 af alle forandringer fejler. Det sker primært af fire årsager:

  • Store forandringer tager lang tid, og det har specielt de store virksomheder ikke modet til.
  • Lederne måles ofte på det, de gør lige her og nu, og på deres handlekraft. Det at igangsætte noget viser handlekraft, mens kun få organisationer for alvor interesserer sig for at måle på effekten eller de faktiske resultater.
  • Én forandring består altid af mange forandringer - og ofte er der kun fokus på toppen af isbjerget
  • Mange tror fejlagtigt, at forandring handler om teknik og processer. Det er ikke korrekt. I enhver forandring er kun 20% proces, 20% teknik, mens 60% af forandringen handler om mennesker og organisation og forankringen her. 

Med andre ord mislykkes mange forandringsprojekter, fordi der ikke i tilstrækkelig grad fokuseres på at sikre implementeringen og forankre forandringen i organisationen og hos de mennesker, der skal udføre forandringen. Det kræver nemlig:

  • At det ledelsesmæssige sponsorat er på plads - og det nøje er aftalt, hvad sponsors ansvar og opgaver er i forbindelse med forandringen.
  • At der er en detaljeret kommunikationsplan, der forholder sig til alle interessenter.
  • At der foretages en grundig WIFM analyse (What's in it for me), der sikrer at fordelene tydeliggøres for alle de forskellige interessenter.
  • At der udarbejdes en detaljeret analyse af effekten og følgevirkningerne af forandringen.
  • At der etableres en detaljeret implementeringsplan, der inkluderer følgende fire faser: "Define the change", "Lead the change", "Embed the change" samt "Live the change".    

I samarbejde med jer sørger vi for, at forandringen bliver forankret og implementeret. 

Forandringsledelse

Alle organisationens ledere bør være klædt godt på til at lede og gennemføre forandringer. Forandringsledelse er en måde at bygge bro mellem den forventede ændring og så det, at medarbejderne føler sig trygge og er motiverede og engagerede både før, under og efter forandringen. Samtidig er forandring en løbende proces, hvor man som leder i virkeligheden skal hjælpe med til at vænne medarbejderne til at være fleksible og robuste overfor de stadige forandringer, de mødes af.

Mennesker er ikke generelt imod forandringer. Men vi er imod at blive forandret. Især hvis vi oplever, at vi ingen indflydelse har på det, der sker. 

Den modstand, der undertiden opleves i organisationen, er oftest i virkeligheden udtryk for, at ledelse og medarbejdere befinder sig i to forskellige tidszoner, hvor ledelsen måske har haft tid til at vænne sig til tanken og har arbejdet med at planlægge ændringen, mens medarbejderne stadig er urolige for, hvad det betyder for netop deres job. Her skal lederne klædes på til at bygge bro mellem de to tidszoner og til at finde måder at engagere og involvere medarbejderne på. Medarbejderne er ofte en guldgrube af viden og ideer til, hvordan forandringen kan ske mest hensigtsmæssigt, og hvor forandring for alvor kan betale sig.  

Vi tilbyder skræddersyede lederudviklingsforløb, hvor lederne får forskellige metoder og værktøjer samtidig med, at de arbejder med deres eget beredskab til at håndtere forandringer. Vi tilbyder endvidere også forløb eller gå-hjem-møder for medarbejderne, så hele organisationen får et fælles sprog omkring, hvordan forandringen påvirker organisationen.

Projektledelse af forandringsprojekter

Med udgangspunkt i vores samlede erfaringer omkring organisationsudvikling eller forandringsprojekter tilbyder vi endvidere at lede disse eller støtte eller coache ledelsen under hele projektet.

Kontakt os vil du vil drøfte nærmere, hvordan vi kan hjælpe jer med at gennemføre succesfulde forandringer og transformationer.